Friday, 5 July 2013

Norrköping Air på SvenskaSammanfattning
Linköpings universitet, Vision Forum och Verkstad konsthall kommer gemensamt att skapa gästateljéer i Norrköping. Projektet kommer att stimulera den lokala och regionala konst- och kulturscenen och vara viktigt för den nationella konstscenen. Projektet synliggör även dold potential som finns i de metodologier som utvecklats av Vision Forum i dialog med KSM. Projektet gör dessa synliga i ett nationellt perspektiv på samma gång som de aktiverar kulturen i regionen.

Beskrivning av kontexten

Vision Forums närvaro och nära samarbete med lokala partners samt Linköpings universitets tydliga internationella ambitioner betyder att situationen i Norrköping ser annorlunda ut mot de andra svenska städerna där IASPIS gästateljéer är etablerade och de platser där liknande samarbeten utvecklats. Norrköping med omnejd erbjuder även specifika tvärmediala och interdisciplinära nätverk genom KSMs specifika arbetsmetoder, Visualiseringscenter C. Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum, 2013 erbjuder även unika möjligheter för att arbeta offentligt med de närvarande stipendiaterna.

Hur utnyttjar vi denna specificitet?

Under två år kommer vi att prova en annorlunda arbetsmetod än de övriga IASPIS stödda ateljéerna i landet. Vi utgår från de specifika förutsättningarna lokalt och utvecklar arbetsmetoder som är av intresse för konstaktörer och konstinstitutioner i hela landet. Det unika med IASPIS Norrköpings arbetsmetod:

*  Vi föreslår att låta tre stipendiater vara på plats samtidigt och under en kortare tid – till att börja med 3 månader. Detta för att tillåta konstnärerna att arbeta och växa tillsammans, något som ligger nära både Vision Forum och KSMs arbetsmetoder.
*  En av de inbjudna konstnärerna kommer från övriga Sverige (ej Östergötland). Två av stipendiaterna kommer under 2013 från Vision Forums internationella nätverk. Under 2014 kan vi öppna detta till ett mer transparant ansökningsförfarande.

Denna arbetsmetod kommer att erbjuda ett fördjupat möte mellan Svenska och internationella konstnärer. De kommer även att få ta del av Vision Forums breda internationella nätverk. Detta sker dels genom Vision Forums årliga offentliga höstmöte där ett dussintal internationella konstnärer, curatorer och forskare kommer till Östergötland för att arbeta med det lokal konstlivet. Men även genom övriga projekt som Vision Forum och KSM arrangerar regionalt och nationellt. I samstämmighet med Vision Forum och KSMs arbetsmetoder kommer vi att fokusera på fyra fält:

- plattformar för möten mellan konst och film.
- nya kontexter och metoder för performance.
- temporära interventioner i det urbana landskapet.
-  plattformar för möten mellan konst och vetenskap.

Syftet är även att skapa förutsättningar för stipendiaterna att verka i ett konkret nätverk och sammanhang och delta aktivt i miljön och i de olika konstnärliga och gestaltningsprojekt som pågår i den Östgötska miljön. Vi kommer även att under de två testomgångarna att undersöka möjligheten att arbeta interdisciplinärt i samarbete med lokala och regionala institutioner som Verkstad, Konstmuseet, Rejmyre Artlab, Visualiseringscenter C, Interaktiva institutet, Stadsmuseet och Arbetets museum.

Arbetet

De inbjudna konstnärerna kommer att inleda sitt arbete i Norrköping på senvåren. Då får de insyn i de verksamheter som universitet, kommunen och Vision Forum utvecklar och de kommer att introduceras för det lokala och regionala kulturlivet. Arbetet med konstnärernas projekt fortgår sedan under sommaren. Stipendiaternas arbete kommer att presenteras offentligt i samband med Vision Forums årliga höstmöte. På detta sätt får konstnärerna även tillgång till Vision Forums extensiva internationella nätverk och möjlighet att expandera sitt arbetsfält internationellt.

Genom att verksamheten ligger på sommaren, så kommer stipendiaterna kunna ha tillgång till KSMs digitala workshops. Här finns mycket goda tekniska resurser för att skapa unika och utveckla digitala verk i en mängd tekniker. Stipendiaterna kommer dessutom att under sommaren att ha tillgång till Verkstads lokaler, som kan användas som gemensam ateljé. Dessa utgörs av en rå 400 m2 industrilokal som erbjuder goda möjligheter för att skapa monumentala verk, installationer och för filminspelningar. Dessa kommer även att stå till förfogande för installationer, performance och andra evenemang i samband med Vision Forums offentliga höstmöten där en gemensam utställning cureras i samarbete Verkstad som kommer att vara öppen för publik under en längre tid.

Nationellt intresse

Verksamheten kommer att stimulera den lokala och regionala konst- och kulturscenen som behöver föryngring och revitalisering. Projektet kommer även att locka unga konstnärer och kulturproducenter att stanna i regionen. Det svenska konstlivet kommer att få en djupare inblick i de unika och spännande tvärmediala arbetsmetoder som utvecklats på KSM under det senaste decenniet. Genom samarbetet med Vision Forum får konstnärerna även tillgång till ett brett och dynamiskt nationellt och internationellt nätverk vilket ger möjlighet till internationell expansion för stipendiaterna. Genom universitet och lokal partners får även konstnärerna tillgång till ett akademiskt och pedagogiskt nätverk som kan vara till stor hjälp för deras framtida arbete.

Urvalsprocess

På grund av den korta tidsrymden kommer KSM och Vision Forum att välja ur stipendiater för 2013. Urvalet kommer att ske dels med Norrköpings konstmuseums 100 års jubileum och Vision Forums internationella nätverk i åtanke. Detta för att stipendiaterna skall få en bättre insyn i det specifika i Vision Forums arbetsmetod, så at det kan dra så stor fördel som möjligt. Målet är att öppna urvalsprocessen till att bli helt offentlig, där konstnärerna söker med ett angivet projekt till 2014. Detta ger även de ansökande möjlighet att få en bild av det arbete som gjorts 2013 och de möjligheter som står till deras förfogande.

Tidslinje

-    Arbete med utformandet av lokala samarbeten och arbetsplan: Vår 2013.
-    Formulerande av en detaljerad arbetsplan: Vår 2013.
-    Praktiska förberedelser och urval: Vår 2013.
-    Första tre stipendiaterna på plats: Maj 2013.
-    Offentlig visning av de första stipendiaternas arbete: September/Oktober 2013.
-    Praktiska förberedelser och urval av nya stipendiater: Vinter 2014.
-    Andra stipendiaterna på plats: Sommar 2014.
-    Offentlig visning av stipendiernas arbete: Höst 2014.
-    Utvärdering och skapandet av en varaktig struktur: Höst 2014.

No comments:

Post a Comment